Środa Śląska, dnia  25.05.2016r

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej ul. Białoskórnicza 4 uprzejmie zawiadamia,

że działając w oparciu o § 86 ust.2 Statutu Spółdzielni zwołuje na dzień  23 czerwca 2016r (czwartek)

na godz. 17.00, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej na które zaprasza wszystkich Członków.

Zebranie odbędzie się w sali widowiskowej Domu Kultury w Środzie Śląskiej przy ul. Placu Wolności 56.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.

  2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia /przewodniczącego, z-cy przewodniczącego, sekretarza/

  3. Przyjęcie porządku obrad

  4. Wybór komisji:a/ mandatowo – skrutacyjnej, b/ wnioskowej, c/wyborczej

  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które odbyło się w dniu 23.06.2015 r.

  6. Sprawozdanie z działalności Zarządu i sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2015 r

  7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2015 r

  8. Sprawozdanie z przeprowadzonej lustracji Spółdzielni za lata 2012 – 2015 oraz przedstawienie pisma polustracyjnego.

  9. Sprawozdanie komisji manadatowo-skrutacyjnej.

  10. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a/ przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2015 r

b/zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r

c/przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r

d/udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2015 r

11. Sprawozdanie komisji wyborczej – zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej

12. Wybory do Rady Nadzorczej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Środzie Śląskiej przy ul. Mostowej (działka Nr 78/19) o powierzchni 0,0216 ha.

14. Sprawozdanie komisji wnioskowej.

15. Sprawozdanie komisji mandatowo – skrutacyjnej z wyników wyborów do Rady Nadzorczej.

16. Zakończenie obrad.

Zgodnie z § 85 ust.2 Statutu członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu  tylko osobiście. Jednocześnie Zarząd informuje, że  od dnia 06.06.2016 r w biurze Spółdzielni w Środzie Śląskiej przy ul. Białoskórniczej 4 w godzinach od 8°° do 15°° udostępnione będą do wglądu materiały na Walne Zgromadzenie Członków w tym między innymi:

sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2015 r.

sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 r.

–     regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

protokół z  Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 23.06.2015 r.

–     projekty uchwał.

–     protokół z lustracji Spółdzielni za lata 2012 – 2015.

Członek ma prawo zapoznania się z wyłożonymi dokumentami oraz projektami uchwał.

Na stronie internetowej Spółdzielni www.smsrodaslaska.pl umieszczone będą w/w dokumenty.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Dokumenty:

12. Bilans