Środa Śląska, dnia 25.05.2017r

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej ul. Białoskórnicza 4 uprzejmie zawiadamia,
że działając w oparciu o § 86 ust.2 Statutu Spółdzielni zwołuje na dzień:
20 czerwca 2017r (wtorek) na godz. 17.00,
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej, na które zaprasza wszystkich Członków. Zebranie odbędzie się w sali widowiskowej Domu Kultury w Środzie Śląskiej przy ul. Placu Wolności 56.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia /przewodniczącego, z-cy przewodniczącego, sekretarza/
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór komisji:a/ mandatowo – skrutacyjnej, b/ wnioskowej,
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które odbyło się w dniu 23.06.2016 r.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu i sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2016 r
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2016 r
8. Sprawozdanie komisji manadatowo-skrutacyjnej.
9. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
a/ przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2016 r
b/zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 r
c/przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r
d/udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2016 r
10. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu i
własności posadowionych na tym gruncie garaży przy ul. Mostowej w Środzie Śląskiej na rzecz członków Spółdzielni.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokali użytkowych położonych w Malczycach przy ul. Klonowej 4 wraz z prawem własności gruntu do tych lokali.
12. Sprawozdanie komisji wnioskowej.
13. Zakończenie obrad.

Zgodnie z § 85 ust.2 Statutu członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście. Jednocześnie Zarząd informuje, że od dnia 05.06.2017 r w biurze Spółdzielni w Środzie Śląskiej przy ul. Białoskórniczej 4 w godzinach od 8°° do 15°° udostępnione będą do wglądu materiały na Walne Zgromadzenie Członków w tym między innymi:
sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2016 r.
sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 r.
– regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.
protokół z Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 23.06.2016 r.
– projekty uchwał.

Członek ma prawo zapoznania się z wyłożonymi dokumentami oraz projektami uchwał.
Na stronie internetowej Spółdzielni www.smsrodaslaska.pl umieszczone będą w/w dokumenty.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
w Środzie Śląskiej