Środa Śląska, dnia  27.05.2019r

Z A W I A D O M I E N I E

 

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej ul. Białoskórnicza 4 uprzejmie zawiadamia,

że działając w oparciu o § 81 Statutu Spółdzielni zwołuje na dzień:

18 czerwca 2019r (wtorek) na godz. 17.00,

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej, na które zaprasza wszystkich Członków. Zebranie odbędzie się w

sali widowiskowej Domu Kultury w Środzie Śląskiej przy ul. Placu Wolności 56. 

Mandaty będą wydawane od godz. 16.30.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i odczytanie porządku obrad.
  2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia .
  3. Wybór komisji:

a) mandatowo – skrutacyjnej,

b) wyborczej,

c) wnioskowej

ewentualnie podjęcie uchwały o zastąpieniu komisji przez Prezydium

4. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej.

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2018r i sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2018r.

6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2018 r.

7. Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej.

8. Głosowanie w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

9. Dyskusja nad punktami 5 i 6.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2018r,

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018r,

– zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018r,

– udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018r.

11. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Malczycach przy ul. Klonowej 6a-b (działka Nr 495/17, AM-1) o powierzchni 1,276 ha.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Środzie Śląskiej przy ul. Mostowej 9a-c (działka Nr 78/2, AM-23) o powierzchni 0,0606 ha.

14. Odczytanie listy pełnomocnictw.

15. Sprawozdanie komisji wnioskowej.

16. Zakończenie obrad.

 

Zarząd informuje, że w biurze Spółdzielni w Środzie Śląskiej przy ul. Białoskórniczej 4 wyłożone będą do wglądu wszystkie sprawozdania i projekty uchwał, będące przedmiotem obrad. Projekty uchwał zgłoszone przez członków Spółdzielni  są wykładane na 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia.

Członkowie Spółdzielni mają prawo zapoznać się z w/w dokumentami. Udział w Walnym Zgromadzeniu będą mogły wziąć osoby uprawnione, które okażą dokument tożsamości i dokument uprawniający do uczestnictwa.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej.