Środa Śląska, dnia 17.05.2018r

                                                              Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej ul. Białoskórnicza 4 uprzejmie zawiadamia,

że działając w oparciu o § 86 ust.2 Statutu Spółdzielni zwołuje na dzień:

12 czerwca 2018r (wtorek) na godz. 17.00,

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej, na które zaprasza wszystkich Członków.

Zebranie odbędzie się w

sali widowiskowej Domu Kultury w Środzie Śląskiej przy ul. Placu Wolności 56. Mandaty będą wydawane od godz. 16.30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia /przewodniczącego, z-cy przewodniczącego, sekretarza/
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór komisji:a/ mandatowo – skrutacyjnej, b/ wnioskowej,

Ewentualne podjęcie decyzji o przejęciu funkcji komisji przez prezydium.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które odbyło się w dniu 20.06.2017 r.
 2. Przedstawienie zmian statutu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu i sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2017 r
 4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2017 r
 5. Sprawozdanie komisji manadatowo – skrutacyjnej.
 6. Dyskusja nad punktami 7 – 8 i uchwałami z punktu 11.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2017 r

b/zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r

c/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r

d/udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2017 r

     12. Sprawozdanie komisji wnioskowej.

     13. Odczytanie listy na podstawie art. 83 ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

      14. Zakończenie obrad.

Zarząd informuje, że w biurze Spółdzielni w Środzie Śląskiej przy ul. Białoskórniczej 4 od dnia: 28.05.2018 r dostępne będą do wglądu materiały na Walne Zgromadzenie Członków, w tym między innymi:

– uchwała w sprawie zmiany statutu wraz z załącznikiem.

 • sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2017 r.
 • sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 r.
 • regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.
 • protokół z Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 20.06.2017r.

– projekty uchwał umieszczonych w porządku obrad.

Członek ma prawo zapoznania się z wyłożonymi dokumentami oraz projektami uchwał.

Na stronie internetowej Spółdzielni www.smsrodaslaska.pl umieszczone będą w/w dokumenty.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby uprawnione, które okażą dokument tożsamości i dokumenty uprawniające do udziału.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej