UCHWAŁA NR 7/2015r

Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej

ul. Białoskórnicza 4

z dnia 23.06.2015r

 

w sprawie

 

sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości obejmującej część działki nr 11/3 położonej w Środzie Śląskiej przy ul. Legnickiej – Mostowej

dzierżawcy Pani Heleny Kawalec

 

 

Na podstawie art. 38 § 1 pkt.5 ustawy Prawo Spółdzielcze w związku z § 86 pkt 6

Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę/nie wyraża zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości obejmującej część działki 11/3 ( na której zlokalizowany jest pawilon handlowy o pow. 100 m2) /mapka geodezyjna w załączeniu/ w Środzie Śląskiej przy ul. Legnickiej-Mostowej dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą KW 5982 na rzecz Pani Heleny Kawalec.

§ 2

Uchwałę podjęto w obecności ………………………… członków

Za przyjęciem uchwały głosowało ………………….. członków

Przeciw uchwale głosowało …………………………… członków

Wstrzymało się od głosu………………………………… członków

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Sekretarz Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia

 

…………………………………….. …………………………………