SPRAWOZDANIE

 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej

z działalności za 2014r na Walne Zgromadzenie Spółdzielni

w dniu 23.06.2015r

 

I. Skład osobowy.

 

W 2014r Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej pracowała w następującym składzie:

1. Zenon Meusz – Przewodniczący

2. Elżbieta Bronowicka – Z-ca Przewodniczącego

3. Leokadia Rejda – Sekretarz

4. Teresa Jackowiak – Członek

5. Bożena Bieniek – Członek

6. Julia Korzeniowska – Członek

7. Alicja Piasecka – Członek

 

II. Podstawowa działalność Rady Nadzorczej w 2014r

 

Zgodnie z § 92 Statutu Rada Nadzorcza sprawowała kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

 

III. Praca Rady Nadzorczej w 2014r.

 

W 2014r Rada Nadzorcza pracowała w oparciu o półroczne plany pracy przygotowane przez Prezydium Rady a przyjęte przez Radę na posiedzeniach w styczniu i lipcu 2014r.

W roku sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 11 posiedzeń, z których zostały sporządzone protokoły przyjęte następnie przez członków Rady.

W minionym okresie odbyło się 6 posiedzeń Prezydium Rady podczas których:

– przygotowano projekty planów pracy Rady

– projekty uchwał Rady

– omawiano materiały na posiedzenia Rady oraz ustalano terminy posiedzeń i

porządek obrad.

W 2014r Rada Nadzorcza podjęła 44 uchwały dotyczących bieżącej działalności finansowo-gospodarczej, organizacyjnej Spółdzielni oraz poszczególnych nieruchomości.

 

IV. Główne działania Rady Nadzorczej w 2014r.

 

W 2014r Rada Nadzorcza skupiła swoje działania na stałych punktach, które były przedmiotem obrad każdego posiedzenia tj. ocenie bieżącej działalności Spółdzielni oraz pracy Zarządu.

 

Okresowe zadania Rady to ocena corocznych sprawozdań i planów finansowo-gospodarczych.

Rada Nadzorcza zajmowała się również oceną działalności Spółdzielni w zależności od potrzeb.

Przykłady działań Rady Nadzorczej:

– z inicjatywy członków Rady Nadzorczej w 2014r dla poprawy stanu sanitarnego i

estetyki zostały zamontowane pojemniki na odchody zwierzęce na osiedlach w

Środzie Śląskiej i Malczycach,

– analiza kosztów związanych z ogrzewaniem lokali mieszkalnych i użytkowych

– ocena realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych Spółdzielni w 2014r

– uchwalanie planu inwestycji i remontów Spółdzielni w 2014r

– omówienie wyników finansowo – gospodarczych

– analiza bieżących zadań Spółdzielni z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych i

remontowych zgodnie z proponowanym planem /przetargi/

  • rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie wykluczenia i

wykreślenia z członkostwa

  • analiza wniosków z Walnego Zgromadzenia oraz ich realizacja

  • omówienie stopnia realizacji planu finansowo gospodarczego na poszczególnych

nieruchomościach Spółdzielni

  • zapoznanie się z informacją o przebiegu obowiązkowych przeglądów

budowlanych, gazowych, elektrycznych w lokalach mieszkalnych, użytkowych

oraz budynków

  • ocena podejmowanych przez Zarząd działań w zakresie egzekucji należności z

tytułu eksploatacji lokali mieszkalnych

  • szczególną uwagę Rada Nadzorcza skupiła na egzekucji należności z tytułu opłat za mieszkania, Rada ustaliła kryteria zadłużenia według których należy prowadzić egzekucję w stosunku do dłużników Spółdzielni.

    Jednocześnie na każdym posiedzeniu Zarząd udzielał bieżących informacji z egzekucji i należności wobec największych dłuzników.

W efekcie w 2014r zmniejszyło się zadłużenie posiadaczy lokali oraz odzyskano 2

lokale mieszkalne po największych dłużnikach w Malczycach.

– Rada otrzymywała na bieżąco informację Zarządu o postępowaniu

administracyjnym w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w

zasobach Spółdzielni.

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym zajmowała się analizą i oceną sprawozdań oraz przyjęciem propozycji Zarządu odnośnie planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej na 2015r /zawarte w uchwale Nr 15 z listopada 2014r/.

Rada Nadzorcza podejmowała decyzje i działania zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym w tym z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawą – prawo spółdzielcze, Statutem i regulaminami wykorzystując maksymalnie możliwości organizacyjne, prawne, finansowe i techniczne dla realizacji celów oraz osiąganie korzystnych rozwiązań dla członków Spółdzielni.

 

 

 

 

 

Należy podkreślić zadawalającą kondycję Spółdzielni w 2014r oraz dalszą poprawę stanu technicznego zasobów, terenów, infrastruktury na osiedlach a także dobre wyniki finansowe, które dają Radzie Nadzorczej prawo wnioskowania o przyjęcie i zatwierdzenia sprawozdania zarówno Zarządowi jak i Radzie Nadzorczej za 2014r przez Walne Zgromadzenia Spółdzielni.

 

Za Radę