R E G U L A M  I N

 

 


ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZANIA

ŚCIEKÓW W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

 

 

Uchwała Nr 05/2016

Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej

w Środzie Śląskiej

z dnia 07.03.2016 r.

 

 

 

ŚRODA ŚLĄSKA, MARZEC 2016 r.

 

 

REGULAMIN


rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 07.06.2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72 z 2001r z późniejszymi zmianami)

2. Statu Spółdzielni.

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1


1. Regulamin określa zasady rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków.

2. Spółdzielnia pośredniczy w dostawie wody i odprowadzeniu ścieków pomiędzy Dostawcą a odbiorcami – użytkownikami lokali. Opłaty za dostawę wody i odprowadzanie ścieków mogą być pobierane przez Spółdzielnie tylko w wypadkach, gdy użytkownik lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z Dostawcą.

3. Podstawą rozliczania kosztów zakupu wody i odprowadzenia ścieków przez Spółdzielnię z Dostawcą, są wskazania wodomierzy głównych oraz aktualnie obowiązujące taryfy opłat za wodę i ścieki.

4. Regulamin stosuje się do: członków spółdzielni, właścicieli, najemców lokali i innych osób faktycznie korzystających z lokali zwanych dalej użytkownikami.

5. Koszty zużycia wody i odprowadzenia ścieków rozlicza się odrębnie na wszystkich użytkowników lokali w ramach danej nieruchomości.

6. Opłaty za zużycie i odprowadzenie ścieków wnoszone przez użytkowników lokali na podstawie naliczeń czynszowych lub faktur dla lokali użytkowych, sporządzonych w oparciu o odczyty liczników lokalowych, należy traktować jako zaliczki na poczet pokrycia rzeczywistych kosztów dostawy i odprowadzenia ścieków. Rzeczywiste koszty podlegają rozliczeniu po zakończenie okresu rozliczeniowego.

7. Rozliczenie obejmuje:

1) opłatę za zużycie wody zimnej i odprowadzenie ścieków,

2) inne opłaty wynikające z taryfy opłat za wodę i ścieki,

3) różnice w zużyciu wody i odprowadzeniu ścieków;

Pod pojęciem różnic rozumie się różnicę wskazań pomiędzy wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy lokalowych.

8. Za lokal wyposażony w wodomierze uważa się lokal mieszkalny, użytkowy lub inne pomieszczenie, w którym zamontowane są urządzenia pomiarowe posiadające:

1) legalizację i plomby Głównego Urzędu Miar,

2) odbiór techniczny i dokumentację odbioru wykonane przez służby

techniczne Spółdzielni,

3)oplombowanie wykonane przez służby techniczne Spółdzielni.

 

 

II. MONTAŻ LICZNIKÓW

§ 2


1. Montaż wodomierzy z odczytem radiowym i ich legalizacja dokonywany będzie na poszczególnych nieruchomościach sukcesywnie przez Spółdzielnię.

2. W przypadku konieczności wymiany wodomierza mechanicznego z powodu np. upływu legalizacji lub jego awarii, itp. użytkownik zgłasza się do administracji Spółdzielni , która dokonuje wymiany wodomierza na radiowy na koszt użytkownika.

 

 

III. ZASADY ODCZYTÓW I ROZLICZEŃ

§ 3


1. Okres rozliczeniowy rozpoczyna się od momentu protokolarnego zamontowania i zaplombowania wodomierzy radiowych w mieszkaniu.

2. Dopuszcza się okresy rozliczeniowe wodomierzy indywidualnych w okresach 6- miesięcznych, 12-miesięcznych.

3. Stany wodomierzy mechanicznych w okresach rozliczeniowych podaje użytkownik lokalu w terminie do trzech dni po danym okresie rozliczeniowym.

Odczyty wodomierzy radiowych dokonuje firma bez wejścia do lokali mieszkalnych, za odpłatnością rozliczaną w ramach kosztów eksploatacji nieruchomości.

4. Użytkownik lokalu obowiązany jest sprawdzać, co najmniej raz w miesiącu czy wodomierz rejestruje zużycie wody. Każdą niesprawność wodomierza użytkownik jest zobowiązany zgłosić do Spółdzielni w terminie do 3 dni od daty jej stwierdzenia, celem dokonania kontroli przez Spółdzielnię.

5. W przypadku awarii wodomierzy zużycie wody za okres od ostatniego odczytu do miesiąca, w którym nastąpi zaplombowanie wodomierzy i ich odczyt, wyliczone będzie jako średniomiesięczne zużycie z poprzedzającego awarię wodomierzy okresu rozliczeniowego pomnożone przez liczbę miesięcy tego okresu. Wyliczenie zużycia wody według tej zasady może być dokonane przez jeden okres rozliczeniowy, licząc od ostatniego odczytu. W przypadku nie zaplombowania wodomierzy po tym okresie, wyliczenie nastąpi według § 4 ust. 2 niniejszego regulaminu.

6. W przypadku nie zgłoszenia awarii i braku możliwości ustalenia średniej na podstawie wskazań wodomierzy indywidualnych, zużycie wody ustala się jak dla użytkowników nie posiadających w mieszkaniu indywidualnych wodomierzy. Zasada ta obowiązuje w przypadku awarii nawet jednego z wodomierzy.

 

 

§ 4


1. W lokalach mieszkalnych nie posiadających wodomierzy ustala się opłatę miesięczną (ryczałt) w wysokości: 6m ³ na osobę zamieszkałą w lokalu – ilość ścieków przyjmuje się tak jak ilość wody.

2. Lokale nie udostępnione przez użytkowników w celu dokonania montażu, wymiany, legalizacji lub odczytu urządzeń pomiarowych należy rozliczać ryczałtem na osobę jak w lokalach nie posiadających wodomierzy.

3. W przypadku stwierdzenia:

– że w lokalu, chociaż jeden wodomierz zimnej lub ciepłej wody jest niesprawny technicznie, odczyty z wszystkich wodomierzy wody nie są przyjmowane do rozliczenia, a lokal za dany okres rozliczeniowy traktowany jest  i rozliczany tak, jak lokale nie wyposażone w wodomierze indywidualne .

– że w lokalu, chociaż jeden wodomierz zimnej lub ciepłej wody straci ważność legalizacji, odczyty wodomierzy przyjmuje się do rozliczenia danego okresu rozliczeniowego, a od następnego okresu rozliczeniowego lokal uznawany jest jako lokal nie opomiarowany – chyba, że użytkownik dokona legalizacji wodomierza w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia braku i w tym terminie powiadomi pisemnie Spółdzielnię w celu dokonania odczytu i założenia plomb. Naruszenie zerwania plomb założonych na chociażby jednym wodomierzu zimnej lub ciepłej wody lub stwierdzenie poboru wody poza wodomierzem sprawia, że odczyty z wszystkich wodomierzy wody nie są przyjmowane do rozliczenia, a lokal za dany okres rozliczeniowy traktowany i rozliczany jest tak, jak lokale nie opomiarowane. Jednocześnie użytkownik dodatkowo obciążany jest kwotą różnicy pomiędzy odczytami wodomierzy głównych lub ilością zużytej wody na całym budynku a sumą wodomierzy indywidualnych zainstalowanych w lokalach opomiarowanych i ilością osób zamieszkałych w lokalach nie opomiarowanych. Wyliczenie różnicy dotyczy dwóch ostatnio już rozliczonych okresów.

4. Po dokonaniu odczytu i ustaleniu ilości rzeczywiście zużytej wody następuje rozliczenie użytkownika. Rozliczenia rzeczywistych kosztów i przychodów dostawy wody i odprowadzenia ścieków dokonuje Spółdzielnia odrębnie dla każdego lokalu mieszkalnego, a jego ustalenia przekazuje pisemnie użytkownikom poszczególnych lokali:

a) różnica powstała w wyniku rozliczenia pomiędzy kosztami a opłatami zaliczkowymi wniesionymi przez użytkownika lokalu regulowana jest następująco;

– niedopłatę użytkownik wnosi przy uiszczaniu najbliższej opłaty za lokal,

– nadpłatę zalicza się na poczet należności z tytułu opłat za lokal.

5. Rozliczenie kosztów dostawy dostawy wody i odprowadzania ścieków dla poszczególnych budynków odbywa się na koniec każdego okresu rozliczeniowego, tj.  na dzień 31 grudnia każdego roku.

Różnicę pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego w budynku, według którego Spółdzielnia rozlicza się z dostawcą (pomniejszoną o zużycie wody na cele gospodarcze ) a sumą zużycia wody w lokalach wynikającą ze wskazań wodomierzy indywidualnych, ryczałtów rozlicza się pomiędzy wszystkich użytkowników lokali danego budynku w przeliczeniu na osobę zamieszkałą w lokalu.

 

 

§ 5

1. Dział Księgowości:

a) prowadzi ewidencję użytkowników lokali, którzy posiadają zamontowane wodomierze,

b) sporządza naliczenia opłat, tj. ewidencjonuje je w urządzeniach księgowych i informuje o ich wysokości wysokości użytkowników lokali.

2. Wysokość opłat jest ustalana na podstawie ilości zużytej wody ciepłej i zimnej w oparciu o obowiązujące stawki.

3. Wysokość opłaty za podgrzanie wody jest ustalana zgodnie z zasadami ustalonymi w „Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej”.

4. W przypadku zmiany opłaty za zużycie wody w okresie rozliczeniowym, użytkownik lokalu rozliczany jest według uśrednionej opłaty za zużycie wody.

 

 

IV. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA LOKALU

§ 6


1. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do:

a) zabezpieczenia urządzeń pomiarowych przed możliwością ich uszkodzenia,

b) przestrzegania zakazu dokonywania samowolnej zmiany usytuowania wodomierzy. Zmiana może być dokonana na wniosek zainteresowanego za zgodą i na warunkach ustalonych przez właściwą administrację Spółdzielni.

c) nienaruszania plomby legalizacyjnej i monterskiej,

d) umożliwienia łatwego dostępu do wodomierzy w celu odczytu ich wskazań,

e) niezwłocznego informowania administracji Spółdzielni o fakcie zatrzymania pracy wodomierza (brak wskazania zużycia wody),

f) udostępnienia lokalu uprawnionym służbom Spółdzielni w celu kontroli stanu instalacji i urządzeń,

g) ponoszenia kosztów montażu, demontażu i legalizacji wodomierzy.


§ 7


1. W przypadku przekazania lokalu mieszkalnego lub użytkowego przez użytkownika lokalu do dyspozycji Spółdzielni należy:

a) odczytać wskazania wodomierzy ( w dniu sporządzania protokołu zdawczo – odbiorczego przez administrację Spółdzielni),

b) sporządzić końcowe rozliczenie zużycia wody w danym lokalu mieszkalnym, użytkowym.

2. W przypadku dokonania zbycia lub nabycia prawa do lokalu mieszkalnego bez udziału Spółdzielni, prawa i obowiązki wynikające z rozliczenia kosztów z tytułu różnic wody przechodzą na nabywcę lokalu, a rozliczenie następuje na dzień podpisania umowy notarialnej kupna – sprzedaży lub na dzień przekazania lokalu.

 

 

V. OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

§ 8


Na Spółdzielni Mieszkaniowej ciążą następujące obowiązki:

1. Dokonywanie okresowych legalizacji wodomierzy w terminach wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów i ich oplombowanie na koszt użytkownika.

2. Wymiany wodomierzy uszkodzonych z winy użytkownika na jego koszt.

3. Dokonywanie oplombowania wodomierzy w przypadkach wykonywania robót wymagających jego demontażu – na koszt użytkownika.

 

 

VI. NALICZENIE OBCIĄŻENIA ZA ZUŻYCIE WODY W PRZYPADKU

NIELEGALNEGO POBORU WODY ORAZ DZIAŁANIA NA SZKODĘ OSÓB

TRZECICH

§ 9


W przypadku stwierdzenia naruszenia urządzeń pomiarowych polegającego na:

1. demontażu urządzeń pomiarowych,

2. powstrzymywaniu biegu urządzeń pomiarowych poprzez ingerencję z zewnątrz,

3. uszkodzeniu lub zerwaniu plomb legalizacyjnych i monterskich,

4. stwierdzeniu trwałych uszkodzeń obudowy licznika (pęknięcia lub uszkodzenia powierzchniowe świadczące o działaniu czynników zewnętrznych),

Spółdzielnia dokona obciążenia użytkownika lokalu.

 

 

VII. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 10


1. Użytkownik lokalu ponosi pełne koszty:

a) wymiany wodomierzy i napraw wynikających z przyczyn ich nieprawidłowego użytkowania,

b) ekspertyzy technicznej w przypadku potwierdzenia uszkodzenia wodomierza świadczącego o zamierzonym działaniu czynników zewnętrznych mogących mieć wpływ na prawidłową pracę tych urządzeń,

c) dokonywanie okresowych legalizacji wodomierzy w terminach wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów,

d) wymiany wodomierzy uszkodzonych.

2. W przypadku stwierdzenia:

a) nielegalnego poboru wody z pominięciem urządzenia pomiarowego,

b) ingerencji w prawidłowość wskazań urządzenia pomiarowego,

c) ujawnienia przeróbki instalacji wodociągowej przed wodomierzem

użytkownik lokalu jest zobowiązany do doprowadzenia instalacji wodociągowej do stanu pierwotnego.

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11


W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują stosowne przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Spółdzielczego, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej.

 

§ 12


Niniejszy Regulamin uchyla § 6 rozdział II Regulaminu określającego zasady rozliczania przychodów i kosztów Spółdzielni w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasady ustalania opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej.

 

§ 13


Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia, tj. 07.03.2016r.