Autor: admin

PRZETARG NA DOSTAWĘ OPAŁU 2019/2020

Środa Śląska 08.08.2019r. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ UL. BIAŁOSKÓRNICZA 4 TEL. 71 317 25 47 Ogłasza nieograniczony przetarg ofert pisemnych na dostawę opału: a) węgiel kamienny eko-groszek (ekoret) w ilości około 240 ton o następujących parametrach: – granulacja 5 – 25 mm – wilgotność do 9% – zawartość popiołu do 10% – zawartość siarki do 0,8% – wartość opałowa powyżej 27 MJ/kg   Termin dostawy w okresie: od 10.2019r do 09.2020r Miejsce dostawy i ilości wg wskazań Spółdzielni – transportem  nie większym jak 4,5t.   Podstawowym kryterium przy wyborze oferty będzie cena opału za 1 tonę oraz terminy płatności. Oferty należy składać w terminie do dnia: 09.09.2019r do godz. 14°° w siedzibie Spółdzielni w Środzie Śląskiej . tel./fax: 71 317 25 47 e-mail: spoldzielnia_srodaslaska@tlen.pl   Otwarcie ofert i posiedzenie komisji przetargowej odbędzie się w dniu: 10.09.2019 r /wtorek/ o godz.12°°.   Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjacji uzupełniających oraz prawo unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania...

Read More

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ W DNIU 18 CZERWCA 2019r

 Środa Śląska, dnia  27.05.2019r Z A W I A D O M I E N I E    Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej ul. Białoskórnicza 4 uprzejmie zawiadamia, że działając w oparciu o § 81 Statutu Spółdzielni zwołuje na dzień: 18 czerwca 2019r (wtorek) na godz. 17.00, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej, na które zaprasza wszystkich Członków. Zebranie odbędzie się w sali widowiskowej Domu Kultury w Środzie Śląskiej przy ul. Placu Wolności 56.  Mandaty będą wydawane od godz. 16.30.   Porządek obrad: Otwarcie obrad i odczytanie porządku obrad. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia . Wybór komisji: a) mandatowo – skrutacyjnej, b) wyborczej, c) wnioskowej ewentualnie podjęcie uchwały o zastąpieniu komisji przez Prezydium 4. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej. 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2018r i sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2018r. 6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2018 r. 7. Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej. 8. Głosowanie w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. 9. Dyskusja nad punktami 5 i 6. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: – zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2018r, – zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018r, – zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018r, – udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018r. 11. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Malczycach przy ul. Klonowej 6a-b (działka Nr 495/17, AM-1) o powierzchni 1,276 ha. 13. Podjęcie uchwały...

Read More

PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ – PLAC SOLNY 4-10

 Środa Śląska dnia  24.05.2019r   P R Z E T A R G                    Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących robót: Przedmiot przetargu:         a. Remont kapitalny balkonów w Środzie Śląskiej przy:          – Placu Solnym 4,         b. Wykonanie i montaż stolarki okiennej na klatkach schodowych budynku w Środzie Śląskiej przy: – Placu Solnym 4 – 10,   Data przetargu: 11.06.2019r (wtorek) godz. 12.00.   Wadium na w/w roboty wynosi: a.  1.500 zł b.     700 zł   Oferty na w/w roboty należy składać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej ul. Białoskórnicza 4 do dnia 10.06.2019 r do godz. 14.00. Informacje można uzyskać pod numerem tel. 71/317 25 47.   Szczegółowe warunki przetargu można otrzymać w biurze Spółdzielni codziennie w godz. od 8.00 do 14.00 lub na stronie internetowej Spółdzielni: www.smsrodaslaska.pl   Wadium należy wpłacić do dnia 10.06.2019 r /poniedziałek/ do godz. 14.00 na podany niżej rachunek bankowy Spółdzielni Mieszkaniowej: B.S w Środzie Śląskiej nr  16 9589 00030000 0420 2000 0010.    Zarząd zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.    ...

Read More

PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Środa Śląska dnia  07.02.2019r P R Z E T A R G   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących robót: Przedmiot przetargu: a) Remont kapitalny dachu budynku w Środzie Śląskiej przy: – ul. Mostowej 4-4a-4b, b) Remont kapitalny dachu budynku w Malczycach przy:  – ul. Traugutta 26,  c) Remont kapitalny parkingu w Środzie Śląskiej przy: – ul. Mostowej 6, d) Budowa drogi osiedlowej wewnętrznej w Środzie Śląskiej przy: – ul. Mostowej – Legnickiej, e) Remont kapitalny balkonów w Środzie Śląskiej przy: – Placu Solnym 4, f) Docieplenie ścian budynku w Środzie Śląskiej przy: – ul. Legnickiej 47 c-d, – ul. Legnickiej 31 a-e, – ul. Wrocławskiej 65.   Data przetargu: 28.02.2019r (czwartek) godz. 12.00.   Wadium na w/w roboty wynosi:           a.  4.000 zł                    d.  3.000 zł           b.  2.000 zł                     e.  1.500 zł           c.  2.500 zł                     f.  10.000 zł   Oferty na w/w roboty należy składać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej ul. Białoskórnicza 4 do dnia 27.02.2019 r do godz. 14.00. Informacje można uzyskać pod numerem tel. 71/317 25 47. Szczegółowe warunki przetargu można otrzymać w biurze Spółdzielni codziennie w godz. od 8.00 do 14.00 lub na stronie internetowej Spółdzielni: www.smsrodaslaska.pl Wadium należy wpłacić do dnia 27.02.2019 r /środa/ do godz. 14.00 na podany niżej rachunek bankowy Spółdzielni Mieszkaniowej:              B.S w Środzie Śląskiej nr  16 9589 00030000 0420 2000...

Read More